FOA

Uses of Class
foa.apps.XSLTWriter

Packages that use XSLTWriter
foa.apps   
foa.attributes   
foa.bricks   
foa.bricks.complex   
foa.bricks.simple   
foa.elements   
foa.elements.fo   
foa.flow   
foa.layout   
foa.templates   
 

Uses of XSLTWriter in foa.apps
 

Methods in foa.apps that return XSLTWriter
 XSLTWriter MainMenuBar.getXSLTWriter()
           
 

Constructors in foa.apps with parameters of type XSLTWriter
OpenAction(java.awt.Container container, XSLTReader reader, XSLTWriter writer, MainMenuBar menu)
           
CloseAction(java.awt.Container container, XSLTWriter writer, MainMenuBar menu)
           
SaveAsAction(java.awt.Container container, XSLTWriter writer, MainMenuBar menu)
           
SaveAction(java.awt.Container container, XSLTWriter writer, MainMenuBar menu)
           
NewAction(java.awt.Container container, XSLTWriter writer, MainMenuBar menu)
           
ExitAction(MainMenuBar menu, XSLTWriter writer)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.attributes
 

Methods in foa.attributes with parameters of type XSLTWriter
 void AttributeDirector.writeImports(XSLTWriter xsltWriter)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.bricks
 

Methods in foa.bricks with parameters of type XSLTWriter
 void Brick.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.bricks.complex
 

Methods in foa.bricks.complex with parameters of type XSLTWriter
 void SimpleTable.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void InternalLink.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void UnorderedListItem.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void ListLabel.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void TableCell.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void OrderedListItem.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void ListBlock.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void ListItem.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void ListBody.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void TableRow.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void InternalReference.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.bricks.simple
 

Methods in foa.bricks.simple with parameters of type XSLTWriter
 void Paragraph.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void ExternalLink.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void ImageReference.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 void Emphasis.writeBrick(XSLTWriter writer)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.elements
 

Methods in foa.elements with parameters of type XSLTWriter
 void Element.writeElements(XSLTWriter writer)
          WriteElements
 void Element.writeElements(XSLTWriter writer, java.lang.String projPath)
           
 void Element.writeElement(XSLTWriter writer)
          WriteElement
 void Element.writeElement(XSLTWriter writer, java.lang.String projPath)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.elements.fo
 

Methods in foa.elements.fo with parameters of type XSLTWriter
 void PageSequenceMaster.writeElements(XSLTWriter writer)
           
 void SimplePageMaster.writeElements(XSLTWriter writer)
           
 void ContentRegion.writeElements(XSLTWriter writer, java.lang.String projPath)
           
 void PageSequence.writeElements(XSLTWriter writer, java.lang.String projPath)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.flow
 

Methods in foa.flow with parameters of type XSLTWriter
 void FlowDirector.writeContentSequences(XSLTWriter writer)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.layout
 

Methods in foa.layout with parameters of type XSLTWriter
 void LayoutDirector.writePages(XSLTWriter writer)
           
 void LayoutDirector.writePageSequences(XSLTWriter writer)
           
 

Uses of XSLTWriter in foa.templates
 

Methods in foa.templates with parameters of type XSLTWriter
 void BrickDirector.writeBricks(XSLTWriter writer)
           
 


FOA